Klubbens Vedtægter

Vedtægter for Nordvest Jydsk Modeljernbane Klub også kaldet NJMK
§ 1
Klubbens navn: Nordvest Jydsk Modeljembane Klub
Klubbens hjemsted Vestervigvej 112, Bedsted, Thisted Kommune

§ 2
Klubbens formål er at opbygge et model jembane anlæg i spor HO 3-skinne Màrklin, samt modul
anlæg i DC/AC efter medlemmernes ønske.
At man på klubaftener udover at bygge og køre med model tog også viser film og har socialt
samvær (kaffe med brød) eller lign.
At hvis der er mulighed for at evt. afholde kurser.

§ 3
At optage medlemmer med interesse for model jembane.
Der kan dog være en vente liste på grund af lokale størrelse.
Aktive medlemmer kan deltage i alle klubbens aktiviteter og vælges til bestyrelsen.
Junior medlemmer 12 til 18 år kan deltage i alle klubbens aktiviteter, men kan ikke vælges og har
ikke stemmeret.
Passive og støtte medlemmer har ingen rettigheder til at bygge eller køre med tog, og har ikke
stemmeret.
Kontingent: Medlemmerne kategoriseres som aktive, passive, juniorer og støttemedlemmer.
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Aktive og passive deltager på
frivillig basis i kagekalenderen. Kaffe og kage kan købes pa klubaftener.
EKSKLUSION:
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem nar det skønnes at et medlem skader klubbens anseelse,
Eller hvis et medlem er i restance med mere end 3 mdr. kontingent.

§ 4
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden
udgangen af april måned.
Bestyrelsen bestemmer hvornår generalforsamlingen afholdes og indkalder med mindst 14
dages varsel, skriftligt enten pr. e-mail eller pr. brev til de der ikke har e-mail samt ved opslag i
klublokalerne.
Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent og stemmetæller.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren aflægger et revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Valg til bestyrelsen, man vælges for 2 år adgangen.
  7. Valg 1-2 suppleanter vælges for 1 år adgangen.
  8. Valg af 2 interne revisorer på valg hvert år.
  9. Indkomne forslag fra medlemmer.
  10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der kan ikke gives fuldmagt til at stemme for sig. Man skal være fysisk til stede. Beslutninger på
generalforsamlingen træffes af de mødte stemmeberettigede ved simpelt flertal, uanset de
fremmødtes antal.
Dog kæves der til vedtægtsændringer og eventuel optagelse af Iån i foreningen, at mindst 2/3 af
de stemmeberettigede og af de afgivne stemmer, stemmer derfor.
Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 at de afgivne stemmer er gået ind derfor, kan der
indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet at fremmødte kan vedtage forslaget med
2/3 at de afgivne stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, hvis bestyrelsen
finder det nødvendigt, eller når mindst 50% at de aktive medlemmer ønsker dette. Man skal dog
have været medlem i mindst 3 mdr. for at have stemmeret til en sådan indkaldelse.
Klubben ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.
Større beslutninger afgøres ikke af bestyrelsen alene, men de tilstedeværende medlemmer
spørges om deres mening, og beslutningen afgøres ved håndsoprækning.
Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand,
kasserer og sekretær. Et medlem må kun bestyre en post.
Sekretæren fører foreningens protokol, materielliste, samt liste med udlån/leje af klubbens
materiale.

§ 5
Halv årlig kontingent forfalder til betaling senest den 1. februar og den 1.august. Hel årlig
kontingent forfalder til betaling senest den 1. februar. Kontingentet kan indsættes på klubbens
konto i bank eller sparekasse. Evt. kontante indbetalinger aftales med kassereren.
Regnskabsåret går fra d. 1/1 til 31/12

§ 6
Alle anlægsaktiver er klubbens ejendom, alt materiel som foræres til klubben og registreres
er klubbens ejendom.
Medlemmer som har kørende materiel med for at køre på klubbens anlæg, er på
medlemmets eget ansvar.
Som medlem må man ikke udnytte klubbens navn til egen økonomisk vinding.

§7
Opløsning af klubben kan kun finde sted, såfremt dette vedtages på en ordinær
generalforsamling eller evt. ekstra ordinær generalforsamling.
Da vi er i lejede lokaler påhviler det selvfølgelig medlemmerne at nedtage anlægget.

§ 8
Bestyrelsen sammensætter inden for 1-2 uger efter generalforsamlingens beslutning
om opløsning af klubben, forslag til nedtagning af anlægget og salg af klubbens aktiver. Dette
forslag skal godkendes af medlemmerne på et måde, og vedtages ved simpelt flertal.
Ved salg skal klubbens medlemmer have første bud.
Etter salget aftales der et møde med eneste punkt fordeling af pengene, som fordeles efter en
formel på hvor lang tid medlemmerne har været medlem af klubben.
Således vedtaget på generalforsamlingen oktober 2007, ændret april 2010, ændret april
2014, ændret oktober 2016.
Formand Næstformand
Best. Medlem


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/www/njmk.dk/wp-includes/functions.php on line 5373